Adam Pasion, Kobayashi Chieko, David Mazzucchi, Morikawa Michiru, Yamamoto Tetsuya