Morikawa Michiru, David Mazzucchi, Kobayashi Chieko, Adam Pasion, Yamamoto Tetsuya