Yamamoto Tetsuya, Morikawa Michiru, Adam Pasion, David Mazzucchi, Kobayashi Chieko